Skip to Content

محتوا با برچسب طالبی.

جناب معاون! کدام مردم؟
خرده بر حرف درشت من «آزرده» مگير؛
جناب معاون! کدام مردم؟
آیا نامحرم دانستن مردم و توهین به کوچکترین انتقاداتشان آن ها را آزرده نمی کند؟ اصلاً دولتمردان دولت تدبیر تا کنون برای اینکه خاطر مردم آزرده نشود، چه گام هایی برداشته اند؟
جناب معاون! کدام مردم؟
خرده بر حرف درشت من «آزرده» مگير؛
جناب معاون! کدام مردم؟
آیا نامحرم دانستن مردم و توهین به کوچکترین انتقاداتشان آن ها را آزرده نمی کند؟ اصلاً دولتمردان دولت تدبیر تا کنون برای اینکه خاطر مردم آزرده نشود، چه گام هایی برداشته اند؟
«فضای باز» با «بزدل» و «بی‌سواد» خواندن منتقدان فراهم نمی‌شود!
در حاشیه سخنان معاون استاندار مطرح می‌شود
«فضای باز» با «بزدل» و «بی‌سواد» خواندن منتقدان فراهم نمی‌شود!
اگر فضای دانشگاه به سمتی سوق داده شود که دانشجویی به خود اجازه دهد به تمثال امام شهدا(ره) توهین کند و دانشجویی دیگر کمی آن‌سوتر عکس یکی از مؤثرین برجسته در فتنه 88 را بر دست بگیرد، و کسانی سوار بر موج احساسات سطحی، شعار حمایت از سران فتنه سر دهند،...

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طالبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طالبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب طالبی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد