Skip to Content

محتوا با برچسب شهید میرورکی.

آمدند مردانی از کربلا مردانی عاشورایی از دل آب.....
آمدند مردانی از کربلا مردانی عاشورایی از دل آب.....
از زندگی ام که جاهای خالی زیادی دارد٬خوب که مینگرم همان جاهایی خالی است که تو بودی̜ نمی دانم بگویم چون تو بودی خالی بود یا چون نبودی...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید میرورکی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهید میرورکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهید میرورکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شهید میرورکی.