Skip to Content

محتوا با برچسب دیوارنویسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار استان اخبار استان

محتوا با برچسب دیوارنویسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب دیوارنویسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب دیوارنویسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

اخبار ویژه اخبار ویژه

محتوا با برچسب دیوارنویسی.

دیوار نویسی های غیر مجاز سطح شهر توسط کمیته زیبا سازی شهرداری پاک شد
دیوار نویسی های غیر مجاز سطح شهر توسط کمیته زیبا سازی شهرداری پاک شد
تاکنون بخش عمده ای از این آثار امحاء گشته و این عملیات تا رنگ آمیزی تمامی دیوار نوشته های تبلیغاتی ادامه خواهد داشت و در صورت انجام هرگونه دیوار نویسی با خاطیان برخورد قانونی می شود.

تصویر روز تصویر روز

هیچ نتیجه ای وجود ندارد