Skip to Content


فیلم: سخنان جانباز چه بود؟


آیا تنها حرف آن جانباز جلوی رهبری همین بود؟

ویدیوها

Video Player

1. janbaz.mov | دانلود فیلم

2. low_quality82janbaz.mov.flv | دانلود فیلمرای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


گزارش گزارش

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان در کارگاه آموزشی نانوایان شهرستان میبد گفت: تعیین سهمیه آرد نانوایان شهرستان میبد مربوط به عملکرد خود نانواهاست و هیچ یک از ادارات دخل و تصرفی در کاهش و یا افزایش...