Skip to Content


دریغ از فراموشی لاله ها... (تصویر)


هشدار به مسئولین، وضعیت اسفناک گلزار شهدای بارجین را سر و سامان دهید.

میبد خبر؛ دیدن هرگونه بی نوجهی در شهر، اعم از آسفالت خیابان تا کمبود امکانات رفاهی را میتوان تحمل کرد، اما بی توجهی و عدم رسیدگی به وضعیت گلزار شهدای لاله گون که قطعا خط قرمز هر ایرانی است دلخراش بوده و باعث آزرده خاطر شدن هر کسی میشود.

گلزار شهدای بارجین میبد...
رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.