Skip to Content


توسعه فعالیتهاي معدنی مهمترین عامل از بین رفتن ارزشهاي اکولوژیک منطقه شکار ممنوع مرور


منطقه مرور در سال 1380 با تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار و تیر اندازي ممنوع اعلام شد و در حال حاضر نیز با همین عنوان تحت کنترل و مدیریت محیط زیست استان قرار دارد.

به گزارش "میبدخبر"،منطقه شکار ممنوع مرور با وسعت 81370 هکتار در محدوده غرب شهرستان میبد و قسمتهاي شمال شرق وشرق شهرستان صدوق قرار دارد. نام این منطقه از یکی از روستاه هاي موجود در منطقه و کوه مرور گرفته شده است. مهمترین مسیر دسترسی به منطقه، جاده میبد – ندوشن است که تقریباً از وسط منطقه مذکور گذشته و این منطقه را به دوقسمت شمالی و جنوبی تقسیم می نماید.

هرحال از مهمترین پستانداران منطقه:

قوچ و میش، کل و بز، کاراکال، روباه معمولی، شغال، گرگ، کفتار، خرگوش، خارپشت

و از گونه هاي مهم پرندگان:

کبک، تیهو، عقاب طلایی، سارگپه، دلیجه، شاهین، باقرقره شکم سیاه، سبز قبا، زنبورخوار، هدهد ، چکاوك کاکلی،چکچک دم سرخ، چکاوك بیابانی و شاخدار، انواعی از سسکها ، کوکوي معمولی و...

و نیز از گونه هاي مهم خزندگان:

لاك پشت مهمیزدار، مارجعفري، مارشاخدار، آگاماي صخره زي فلس درشت، آگاماي استپی چابک، سوسماربیابانی، دم دراز ایرانی و ... را نام برد.

متأسفانه چراي دام در بخش هایی از منطقه و مهم تر از آن توسعه معادن در سالهاي اخیر ارزشهاي اکولوژیک این منطقه را به شدت تهدید می کند. اداره کل محیط زیست استان یزد از سال1388 تلاش هایی را براي ارتقاء سطح حفاظتی منطقه آغاز نمود و طی دو نوبت اقدام به تهیه طرح توجیهی نمود( یکی براي ارتقاء چشمه هاي جوشان علویه به اثر طبیعی ملی و دیگري ارتقاء بخش هایی از منطقه با عنوان حفاظت شده) که متأسفانه علی رغم اخذ موافقت منابع طبیعی و سازمان( صنایع و معادن وقت، لیکن پرونده تکمیل شده این موضوع، در سازمان راکد ماند و تاکنون (1392) در شورایعالی محیط زیست مطرح نشده است و این تأخیر در ارتقاء به همراه تصویب قانون رفع موانع سرمایه گزاري و تولید و پیامد آن عدم استعلام سازمان صنعت, معدن و تجارت از محیط زیست موجب شد تقریباً عمده زیستگاههاي ارزشمند و بکر منطقه براي معدن کاري واگذار شده وجاده هاي متعدد در منطقه ایجاد شود به گونه اي که ادامه این توسعه فعالیتهاي معدنی در آینده نزدیک، موجبات از بین رفتن ارزشهاي اکولوژیک منطقه خواهد شد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.