Skip to Content

محتوا با برچسب گندم.

واردات 100 هزار تن گندم به یزد/کمبود 5 هزار تنی ظرفیت سیلوهای استاندارد یزد
مدیر کل غله استان یزد خبر داد:
واردات 100 هزار تن گندم به یزد/کمبود 5 هزار تنی ظرفیت سیلوهای استاندارد یزد
مدیر کل غله استان یزد گفت: مجموع ظرفیت سیلوهای استاندارد یزد 77 هزارتن است که این ظرفیت باید 5 هزار تن افزایش یابد تا ما بتوانیم ظرفیت و امکان کافی برای اختلاط و افزایش کیفیت آرد را داشته باشیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گندم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد