Skip to Content

محتوا با برچسب گزینه نظامی.

اصرار
اصرار "یانکی‌ها"بر دمیدن در شیپور جنگ علیه ایران/ گزینه هایی که همچنان روی میز هستند
قطعاً نمی توان مدعی شد آمریکا سیاست های خصمانه خود طی سی سال گذشته را کنار گذاشته است و اگر امروز تحریم های هسته ای بر طرف شود، فردا بهانه های دیگری اعم از تسلیحاتی، تروریستی، حقوق بشری و ... وجود دارد تا از طریق آنها فشار های این دولت بر ایران...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گزینه نظامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گزینه نظامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گزینه نظامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گزینه نظامی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد