Skip to Content

محتوا با برچسب گذشت از قصاص.

گذشت خانواده طالبی پور از حکم قصاص قاتل فرزندشان+گزارش تصویری
با پادرمیانی مسئولین میبد در دادسرای این شهرستان صورت گرفت:
گذشت خانواده طالبی پور از حکم قصاص قاتل فرزندشان+گزارش تصویری
خانواده مرحوم علی طالبی پور باگذشت خون فرزند خود برای همه ما الگو شدند/ این حرکت خداپسندانه آبرویی برای همه شهر و محله شد/ عفو و گذشت سرور همه مکارم و خوبی هاست

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گذشت از قصاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب گذشت از قصاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب گذشت از قصاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب گذشت از قصاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد