Skip to Content

محتوا با برچسب کودکان متکدی.

مهاجرت به یزد با هدف تکدی گری/ کودکان متکدی در اولویت ساماندهی قرار دارند
گفتگوی تفصیلی/ کارشناس امور آسیب دیدگان بهزیستی استان یزد:
مهاجرت به یزد با هدف تکدی گری/ کودکان متکدی در اولویت ساماندهی قرار دارند
کارشناس امور آسیب دیدگان بهزیستی استان یزد در یک گفتگوی تفصیلی به تشریح آسیب تکدی گری در یزد و علل و عوامل ایجاد آن و راههای مقابله با این آسیب پرداخته است.
مهاجرت به یزد با هدف تکدی گری/ کودکان متکدی در اولویت ساماندهی قرار دارند
گفتگوی تفصیلی/ کارشناس امور آسیب دیدگان بهزیستی استان یزد:
مهاجرت به یزد با هدف تکدی گری/ کودکان متکدی در اولویت ساماندهی قرار دارند
کارشناس امور آسیب دیدگان بهزیستی استان یزد در یک گفتگوی تفصیلی به تشریح آسیب تکدی گری در یزد و علل و عوامل ایجاد آن و راههای مقابله با این آسیب پرداخته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کودکان متکدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کودکان متکدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کودکان متکدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد