Skip to Content

محتوا با برچسب کسب امتیاز a.

زیلوی میبد موفق به کسب امتیاز A از شورای جهانی صنایع دستی شد
زیلوی میبد موفق به کسب امتیاز A از شورای جهانی صنایع دستی شد
زیلوی میبد که برای داوری شورای جهانی صنایع دستی انتخاب و ارسال شده بود ، در این داوری موفق به کسب امتیازA شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کسب امتیاز a.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کسب امتیاز a.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کسب امتیاز a.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کسب امتیاز a.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد