Skip to Content

محتوا با برچسب کرسی های آزاد اندیشی.

سایه سنگین «فضای بسته» دانشگاه یزد بر «کرسی های آزاد اندیشی»!
آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه!
سایه سنگین «فضای بسته» دانشگاه یزد بر «کرسی های آزاد اندیشی»!
با اندک توجه به جو حاکم بر دانشگاه یزد به خوبی می توان دریافت، فضای دانشگاه یزد که به شدت بر مدار انحصار طلبی جریانی خاص حرکت می کند و عدم امکان انتقاد در این فضا که بسیاری از نیروهای ارزشی قربانی انتقاد خود به سیاست های اشتباه مسئولین دانشگاه شده...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کرسی های آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کرسی های آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کرسی های آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کرسی های آزاد اندیشی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد