Skip to Content

محتوا با برچسب کارت ملی.

اطلاعات تمامی کارت‌ ها به کارت هوشمند ملی انتقال می‌یابد
رئیس اداره ثبت‌احوال میبد:
اطلاعات تمامی کارت‌ ها به کارت هوشمند ملی انتقال می‌یابد
رئیس اداره ثبت‌ احوال میبد در جلسه شورای وقایع چهارگانه حیاتی شهرستان از انتقال اطلاعات تمامی کارت‌ ها به کارت هوشمند ملی در آینده نزدیک خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارت ملی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارت ملی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارت ملی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کارت ملی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد