Skip to Content

محتوا با برچسب کارانه.

بیش از 200 نفر عضو نظام پزشکی میبد هستند/ تاخیر 11 ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات پزشکان
مدیر بیمارستان میبد:
بیش از 200 نفر عضو نظام پزشکی میبد هستند/ تاخیر 11 ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات پزشکان
مدیر بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد گفت: در حال حاضر 207 نفر عضو جامعه نظام پزشکی شهرستان میبد هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب کارانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب کارانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب کارانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد