Skip to Content

محتوا با برچسب پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر.

پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر به نیروی انتظامی میبد
پس از دستگیری سارقان صورت گرفت:
پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر به نیروی انتظامی میبد
خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر با انتشار پیامی از تلاش های مسئولین نیروی انتظامی میبد تقدیر و تشکر کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پیام تشکر خانواده های آسیب دیده از سرقتهای اخیر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد