Skip to Content

محتوا با برچسب پیام آیت اللع اعرافی.

ضرورت همکاری و هم افزایی با هسته های بسیج دانشجویی در همه مراکز علمی
آیت الله اعرافی در پیام نوروزی به بسیج دانشجویی:
ضرورت همکاری و هم افزایی با هسته های بسیج دانشجویی در همه مراکز علمی
پیام حضرت آیت الله اعرافی امام جمعه میبد و ریاست جامعه المصطفی العالمیه به بسیج دانشجویی میبد جهت آغاز فعالیت در سال 94

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیام آیت اللع اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب پیام آیت اللع اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب پیام آیت اللع اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب پیام آیت اللع اعرافی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد