Skip to Content

محتوا با برچسب وام کارگشایی.

پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال وام کارگشایی به 114 مددجو در میبد
مدیر کمیته امداد میبد مطرح کرد
پرداخت بیش از 4 میلیارد ریال وام کارگشایی به 114 مددجو در میبد
مدیر کمیته امداد شهرستان میبد گفت از سال گذشته تا کنون 4 میلیارد و 900 میلیون ریال به 114 مددجوی میبدی پرداخت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وام کارگشایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب وام کارگشایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب وام کارگشایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب وام کارگشایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد