Skip to Content

محتوا با برچسب نوزاد میبدی.

بیش از 800 نوزاد میبدی تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند
در نیمه نخست سال جاری؛
بیش از 800 نوزاد میبدی تحت پوشش غربالگری شنوایی قرار گرفتند
رئیس بهزیستی شهرستان میبد از قرار گرفتن 850 نوزاد میبدی در نیمه نخست سال جاری تحت پوشش غربالگری شنوایی خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نوزاد میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نوزاد میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نوزاد میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نوزاد میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد