Skip to Content

محتوا با برچسب نظام پزشکی.

بیش از 200 نفر عضو نظام پزشکی میبد هستند/ تاخیر 11 ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات پزشکان
مدیر بیمارستان میبد:
بیش از 200 نفر عضو نظام پزشکی میبد هستند/ تاخیر 11 ماهه سازمان های بیمه گر در پرداخت مطالبات پزشکان
مدیر بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد گفت: در حال حاضر 207 نفر عضو جامعه نظام پزشکی شهرستان میبد هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نظام پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب نظام پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب نظام پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب نظام پزشکی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد