Skip to Content

محتوا با برچسب مهریه.

راه اندازی چالش 14 سکه
پیشنهاد:
راه اندازی چالش 14 سکه
«مهریه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل مالی ندارد. ولی شارع مقدس یک مهریه‌ای را معین کرده که باید یک چیزی باشد. اما نباید...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مهریه.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مهریه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مهریه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مهریه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد