Skip to Content

محتوا با برچسب معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه علمیه استان یزد.

استکبارستزی از دیدگاه قرآن و ائمه/ چهار دستاورد استراتژیک مرگ بر آمریکا
معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه علمیه استان یزد تشریح کرد
استکبارستزی از دیدگاه قرآن و ائمه/ چهار دستاورد استراتژیک مرگ بر آمریکا
امام خامنه ای بر مقوله ی استکبارستیزی تاکید ویژه ای دارند و این امر را یکی از اهداف و مبانی بزرگ انقلاب ارزیابی و به ملت ایران خطر استکبار و وابستگی را همواره گوشزد کرده اند و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه علمیه استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه علمیه استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه علمیه استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب معاون تبلیغ و آموزش های کاربری حوزه علمیه استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد