Skip to Content

محتوا با برچسب مرگ جوان میبدی.

نداشتن «کلاه ایمنی» جوان بیست ساله میبدی را به کام مرگ کشاند
حادثه:
نداشتن «کلاه ایمنی» جوان بیست ساله میبدی را به کام مرگ کشاند
افسر راهنمایی رانندگی علت اصلی تصادف چند روز پیش خیابان شهید میرباقری میبد، انحراف به چپ خودروی تیبا ذکر کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مرگ جوان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مرگ جوان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مرگ جوان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مرگ جوان میبدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد