Skip to Content

محتوا با برچسب مدیرکل راه و شهرسازی.

نبود اعتبار، عامل توقف اجرای پروژه احداث جاده ندوشن-ورزنه
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد مطرح کرد؛
نبود اعتبار، عامل توقف اجرای پروژه احداث جاده ندوشن-ورزنه
مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: برای اجرای پروژه جاده ندوشن -ورزنه اعتباری بالغ بر 25 میلیارد تومان نیاز است که تاکنون تامین نشده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل راه و شهرسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیرکل راه و شهرسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیرکل راه و شهرسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیرکل راه و شهرسازی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد