Skip to Content

محتوا با برچسب مدیران نا کارآمد.

مدیران ناکارآمد برکنار شوند
امام جمعه موقت میبد:
مدیران ناکارآمد برکنار شوند
امام جمعه موقت میبد گفت در شرایط کنونی کشور مدیران ناکارآمد برکنار شده و مدیرانی که طرح و برنامه برای برون رفت از مشکلات جامعه دارند جایگزین شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیران نا کارآمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیران نا کارآمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیران نا کارآمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیران نا کارآمد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد