Skip to Content

محتوا با برچسب مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور.

تنها 22 هزار نفر از 98 هزار کشاورز یزدی زیر پوشش بیمه هستند
مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور:
تنها 22 هزار نفر از 98 هزار کشاورز یزدی زیر پوشش بیمه هستند
مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور گفت: یک میلیون و سیصد هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند و از 98 هزار نفر روستائیان و کشاورزان مشمول این بیمه در استان یزد فقط 22 هزار نفر از این طرح استقبال کرده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد