Skip to Content

محتوا با برچسب ماه شعبان.

راه اندازی چالش 14 سکه
پیشنهاد:
راه اندازی چالش 14 سکه
«مهریه هر چه کمتر باشد، به طبیعت ازدواج نزدیکتر است، چون طبیعت ازدواج معامله که نیست، خرید و فروش که نیست، اجاره دادن که نیست، زندگی دو انسان است. این ارتباطی به مسائل مالی ندارد. ولی شارع مقدس یک مهریه‌ای را معین کرده که باید یک چیزی باشد. اما نباید...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ماه شعبان.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ماه شعبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ماه شعبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ماه شعبان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد