Skip to Content

محتوا با برچسب قرمه کنان.

قرمه کنان سنتی که دلهای مردم ندوشن را بهم نزدیک می کند
با رسیدن فصل سرما؛
قرمه کنان سنتی که دلهای مردم ندوشن را بهم نزدیک می کند
قرمه کنان مراسمی که در ندوشن برای نگهداشت گوشت در فصل سرما برگزار می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب قرمه کنان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب قرمه کنان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب قرمه کنان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب قرمه کنان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد