Skip to Content

محتوا با برچسب فرآورده های کنجدی.

استان یزد بزرگترین مجتمع کارگاهی محصولات کنجدی کشور
استان یزد بزرگترین مجتمع کارگاهی محصولات کنجدی کشور
استان یزد با برخورداری از 265 واحد تولید فرآورده های کنجدی به بزرگترین مجتمع کارگاهی محصولات کنجدی کشور تبدیل شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرآورده های کنجدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فرآورده های کنجدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فرآورده های کنجدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فرآورده های کنجدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد