Skip to Content

محتوا با برچسب فاضل فروزان.

حوادث روزهای اخیر میبد و امنیتی که باید قدردان آن باشیم
نویسنده: فاضل فروزان
حوادث روزهای اخیر میبد و امنیتی که باید قدردان آن باشیم
از آن زمان که مرد صنعت شدیم و فقط به فکر سود بی رویه بدون تفکر نسبت به ظرفیت هایمان شدیم و از آن زمان که مهاجرت های کارگریمان رو به فزونی گزارد، و فسادهای داخلی میبدی …

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فاضل فروزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب فاضل فروزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب فاضل فروزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب فاضل فروزان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد