Skip to Content

محتوا با برچسب ضدیت با اسلام.

سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
دشمنی غرب با اسلام ادامه دارد
سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
نویسنده کتاب آیات شیطانی پس از سال‌ها زندگی مخفی و دشوار در انگلیس به آمریکا رفت. او اخیرا مدرس دانشکده روزنامه نیویورک تایمز آمریکا شده است.
سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
دشمنی غرب با اسلام ادامه دارد
سلمان رشدی استاد دانشگاه آمریکا شد
نویسنده کتاب آیات شیطانی پس از سال‌ها زندگی مخفی و دشوار در انگلیس به آمریکا رفت. او اخیرا مدرس دانشکده روزنامه نیویورک تایمز آمریکا شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ضدیت با اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ضدیت با اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ضدیت با اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ضدیت با اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد