Skip to Content

محتوا با برچسب صندوق کارآفرینی امید.

پرداخت بالغ بر 2میلیارد و دویست میلیون تومان تسهیلات اشتغال زایی در میبد
در سال گذشته:
پرداخت بالغ بر 2میلیارد و دویست میلیون تومان تسهیلات اشتغال زایی در میبد
...مدیر صندوق کارآفرینی امید استان نیز با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات اشتغال زا در شهرستان میبد پرداخت گردیده تصریح کرد: این مقدار تسهیلات به 34 طرح مشاغل خانگی، 55 طرح خویش فرمایی و 9 طرح کارفرمایی پرداخت...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صندوق کارآفرینی امید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب صندوق کارآفرینی امید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب صندوق کارآفرینی امید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب صندوق کارآفرینی امید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد