Skip to Content

محتوا با برچسب شهردار میبد برکنار شد.

شهردار میبد استیضاح و برکنار شد
با اکثریت آرای اعضای شورای شهر
شهردار میبد استیضاح و برکنار شد
پس از جلسه استیضاح طولانی محمدحسین هدایی که امروز عصر برگزار شد، اکثر اعضای شورا از جواب های وی قانع نشده و رای عدم اعتماد به وی را صادر کردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهردار میبد برکنار شد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شهردار میبد برکنار شد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شهردار میبد برکنار شد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شهردار میبد برکنار شد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد