Skip to Content

محتوا با برچسب شعار مرگ بر آمریکا.

"کری" درباره شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل شرط گذاشت!
وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که دو طرف نه فقط ایران باید چه بکنند که فضا برای بهبود روابط ایجاد شود؟ گفت: فکر می کنم همه می توانند با تغییر لحن و کم کردن از شعار ها شروع کنند. اول از همه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. داشتن نقشه ای...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شعار مرگ بر آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب شعار مرگ بر آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب شعار مرگ بر آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب شعار مرگ بر آمریکا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد