Skip to Content

محتوا با برچسب سید جواد حیدری.

روایت مرحوم یحیی‌زاده از دیدار با مرحوم سید جواد حیدری/چرا حیدری وارد عرصه سیاست نشد؟
برگی از خاطرات مرحوم یحیی زاده؛
روایت مرحوم یحیی‌زاده از دیدار با مرحوم سید جواد حیدری/چرا حیدری وارد عرصه سیاست نشد؟
ساعت ۵ برای اولین بار به منزل آقای حاج سیدجواد حیدری در یزد رفتیم… وارد خاطرات و داستانهای عرفانی شد؛ پشت سر هم در این موارد صحبت کرد؛ خیلی شیرین و جذّاب و دلنشین! ...
روایت مرحوم یحیی‌زاده از دیدار با مرحوم سید جواد حیدری/چرا حیدری وارد عرصه سیاست نشد؟
برگی از خاطرات مرحوم یحیی زاده؛
روایت مرحوم یحیی‌زاده از دیدار با مرحوم سید جواد حیدری/چرا حیدری وارد عرصه سیاست نشد؟
ساعت ۵ برای اولین بار به منزل آقای حاج سیدجواد حیدری در یزد رفتیم… وارد خاطرات و داستانهای عرفانی شد؛ پشت سر هم در این موارد صحبت کرد؛ خیلی شیرین و جذّاب و دلنشین! ...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سید جواد حیدری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سید جواد حیدری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سید جواد حیدری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سید جواد حیدری.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد