Skip to Content

محتوا با برچسب سپاهان.

قهرمانی سپاهان زیر سوال؟/چه کسانی قهرمانی را از تراکتور گرفتند
یادداشت/مسعود پاشنا:
قهرمانی سپاهان زیر سوال؟/چه کسانی قهرمانی را از تراکتور گرفتند
این مسائل موجب شد که هواداران پرشور تراکتورسازی انگشت اتهام را به سوی مسئولان اصفهانی فوتبال نشانه بگیرند، البته در این فوتبال کثیف احتمال وجود هر چیزی امکان پذیر است.

یادداشت یادداشت

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سپاهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سپاهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سپاهان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد