Skip to Content

محتوا با برچسب سلو.

واردات 100 هزار تن گندم به یزد/کمبود 5 هزار تنی ظرفیت سیلوهای استاندارد یزد
مدیر کل غله استان یزد خبر داد:
واردات 100 هزار تن گندم به یزد/کمبود 5 هزار تنی ظرفیت سیلوهای استاندارد یزد
مدیر کل غله استان یزد گفت: مجموع ظرفیت سیلوهای استاندارد یزد 77 هزارتن است که این ظرفیت باید 5 هزار تن افزایش یابد تا ما بتوانیم ظرفیت و امکان کافی برای اختلاط و افزایش کیفیت آرد را داشته باشیم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سلو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد