Skip to Content

محتوا با برچسب سلامت.

دامپزشکی نقش مهمی در اقتصاد و سلامت جامعه ایفا می کند
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان میبد:
دامپزشکی نقش مهمی در اقتصاد و سلامت جامعه ایفا می کند
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان میبد بیان داشت: صیانت از سرمایه های دامی، ارتقاء بهداشت عمومی و سلامت غذا از مهمترین وظایف این سازمان می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد