Skip to Content

محتوا با برچسب رییس سازمان تعاون روستایی یزد.

ذخیره سازی 900 تن سیب و پرتغال در یزد برای شب عید
رییس سازمان تعاون روستایی یزد خبر داد
ذخیره سازی 900 تن سیب و پرتغال در یزد برای شب عید
رییس سازمان تعاون روستایی یزد گفت: مقدمات ذخیره سازی بیش از 200 تن سیب درختی و 700 تن پرتقال توسط شبکه تعاون روستایی استان برای شب عید فراهم شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رییس سازمان تعاون روستایی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رییس سازمان تعاون روستایی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رییس سازمان تعاون روستایی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رییس سازمان تعاون روستایی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد