Skip to Content

محتوا با برچسب رستمی.

تنها 22 هزار نفر از 98 هزار کشاورز یزدی زیر پوشش بیمه هستند
مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور:
تنها 22 هزار نفر از 98 هزار کشاورز یزدی زیر پوشش بیمه هستند
مدیر عامل بیمه کشاورزان و روستائیان کشور گفت: یک میلیون و سیصد هزار نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند و از 98 هزار نفر روستائیان و کشاورزان مشمول این بیمه در استان یزد فقط 22 هزار نفر از این طرح استقبال کرده اند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رستمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رستمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رستمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رستمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد