Skip to Content

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال میبد.

کاهش 8 درصدی ازدواج در میبد/ شیب نزولی ازدواج و تولد در میبد
رئیس ثبت احوال میبد مطرح کرد
کاهش 8 درصدی ازدواج در میبد/ شیب نزولی ازدواج و تولد در میبد
رئیس ثبت احوال شهرستان میبد گفت: در نیمه نخست سال جاری شاهد کاهش 8 درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب رئیس ثبت احوال میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد