Skip to Content

محتوا با برچسب درجه شهرداری میبد.

درجه شهرداری میبد از 7 به 8 ارتقا یافت
گامی در راستای پیشرفت شهر؛
درجه شهرداری میبد از 7 به 8 ارتقا یافت
محمدحسین هدائی شهردار میبد از ارتقای درجه شهرداری میبد از 7 به 8 توسط وزارت کشور خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب درجه شهرداری میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب درجه شهرداری میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب درجه شهرداری میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب درجه شهرداری میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد