Skip to Content

محتوا با برچسب تک روی.

تک‌روی دولت برای اجرای برجام نفتی
تک‌روی دولت برای اجرای برجام نفتی
دفتر مقام معظم رهبری 15 اشکال مهم را بر این متن وارد دانسته است که از این 15 اشکال تنها در مورد چهار اشکال آن اصلاحاتی صورت گرفته است. مقایسه تطبیقی 11 ایراد بجا مانده با متن مصوبه به شرح زیر است:

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تک روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تک روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تک روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تک روی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد