Skip to Content

محتوا با برچسب تعطیلی.

تعطیلی سینمای میبد پس از یک ساعت سرگردانی و انتظار مردم!
آیا گوش شنوایی هست!؟
تعطیلی سینمای میبد پس از یک ساعت سرگردانی و انتظار مردم!
یکشنبه شب، جمعی از شهروندان برای تماشای فیلم به سینما طوبی رفتند اما پس از یک ساعت انتظار و سرگردانی، با تعطیلی سینما مواجه شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تعطیلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تعطیلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تعطیلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تعطیلی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد