Skip to Content

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغال زایی.

پرداخت بالغ بر 2میلیارد و دویست میلیون تومان تسهیلات اشتغال زایی در میبد
در سال گذشته:
پرداخت بالغ بر 2میلیارد و دویست میلیون تومان تسهیلات اشتغال زایی در میبد
...مدیر صندوق کارآفرینی امید استان نیز با بیان اینکه در سال گذشته بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون تومان تسهیلات اشتغال زا در شهرستان میبد پرداخت گردیده تصریح کرد: این مقدار تسهیلات به 34 طرح مشاغل خانگی، 55 طرح خویش فرمایی و 9 طرح کارفرمایی پرداخت...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغال زایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغال زایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغال زایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تسهیلات اشتغال زایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد