Skip to Content

محتوا با برچسب تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق.

طومار قدردانی مردم دارالعباده یزد از علما به خاطر تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق
در مراسم هفتم تدفین شهدای گمنام صورت گرفت
طومار قدردانی مردم دارالعباده یزد از علما به خاطر تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق
در بخش هایی از این طومار آمده است: کمترین کاری که می توان کرد تا از این شهدا قدر دانی شود این است که بهترین مکان برای تدفین شهدای گمنام فراهم شود. مردم شهید پرور نگین شهر خود را به این شهدا تقدیم کردند، مکانی که بتوان از قبل آن، این میراث گرانبها و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب تدفین شهدای گمنام در صحن اصلی امیرچخماق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد