Skip to Content

محتوا با برچسب امامزاده های میبد.

درآمد 800 میلیون تومانی موقوفات میبد در سال 96
رئیس اداره اوقاف میبد خبر داد؛
درآمد 800 میلیون تومانی موقوفات میبد در سال 96
رئیس اداره اوقاف شهرستان میبد با اشاره به اینکه استان یزد از نظر رقبات وقفی رتبه 5 و از نظر درآمد رتبه 12 کشوری را داراست، از درآمد 800 میلیون تومانی موقوفات میبد در سال 96 خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب امامزاده های میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب امامزاده های میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب امامزاده های میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب امامزاده های میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد