Skip to Content

محتوا با برچسب اعتراض اساتید.

امتیاز نشریه «کتاب قیم» دانشگاه میبد باز هم دست به دست شد/ ... و تو چه می دانی لابی چیست؟!
این قصه سری دراز دارد!!!
امتیاز نشریه «کتاب قیم» دانشگاه میبد باز هم دست به دست شد/ ... و تو چه می دانی لابی چیست؟!
هیئت نظارت بر مطبوعات اداره ارشاد اسلامی، رای جلسه پیشین خود را که در آن امتیاز نشریه «کتاب قیم» را به دانشگاه میبد داده بود، باطل کرده و امتیاز این نشریه را به دانشگاه یزد داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اعتراض اساتید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اعتراض اساتید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اعتراض اساتید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب اعتراض اساتید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد