Skip to Content

محتوا با برچسب استخدام پیمانی بیمارستان.

استخدام پیمانی 44 نفر در بیمارستان های میبد و اردکان
استخدام پیمانی 44 نفر در بیمارستان های میبد و اردکان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد افراد واجد الشرایط از طریق امتحان کتبی استخدام می نماید.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استخدام پیمانی بیمارستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استخدام پیمانی بیمارستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب استخدام پیمانی بیمارستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب استخدام پیمانی بیمارستان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد