Skip to Content

محتوا با برچسب ازدواج های استان یزد.

غربالگری ژنتیکی بیش از ۹۰ درصد ازدواج‌های استان یزد
مدیرکل بهزیستی استان یزد خبر داد:
غربالگری ژنتیکی بیش از ۹۰ درصد ازدواج‌های استان یزد
مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت: سال گذشته بیش از ۹۰ درصد ازدواج‌های استان تحت پوشش دو طرح آموزش و غربالگری ژنتیک قرار گرفته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب ازدواج های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب ازدواج های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب ازدواج های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب ازدواج های استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد