Skip to Content

محتوا با برچسب آثار تاریخی میبد.

روستای متروکه و تاریخی میبد، در آستانه نابودی!
گزارش ارسالی مخاطبان میبد خبر؛
روستای متروکه و تاریخی میبد، در آستانه نابودی!
حال باید این سوال را از تصمیم گیرندگان این طرح پرسید که: جز تخریب این روستای قدیمی، راه دیگری برای جلوگیری از پاتوق شدن این منطقه وجود ندارد؟ آیا تصمیم دیگری در مورد روستایی به این زیبایی و با قدمت زیاد نمیتوان گرفت و با پاک کردن صورت مساله همه چیز...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آثار تاریخی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آثار تاریخی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آثار تاریخی میبد.

حال باید این سوال را از تصمیم گیرندگان این طرح پرسید که: جز تخریب این روستای قدیمی، راه دیگری برای جلوگیری از پاتوق شدن این منطقه وجود ندارد؟ آیا تصمیم دیگری در مورد روستایی به این زیبایی و با قدمت...

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب آثار تاریخی میبد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد